Top 5 

Dharamshala in Mount Abu & Jain Hotels

1.SRP INN

2. Muktajivan Swamibapa Sevashram Dharamshala

3. Dilwara Jain Tirth Dharamshala

4. Shree Abu Taleti Jain Tirth

5. Sai Yatridham